fbpx
COVID19 : de Europese Commissie komt tegemoet om horecazaken en ambulante handelszaken vrij te stellen van de jaarlijkse bijdrage FAVV 2020
9 september 2020

Nadat het uitstel werd aangekondigd van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor horecazaken en ambulante handelszaken afgelopen voorjaar, had de federale regering contact opgenomen met de Europese Commissie om de horecasector en de ambulante handelszaken vrij te stellen van deze belasting voor 2020, in een context van extreme moeilijkheden voor de sector. Na het groene licht van de Europese Commissie zal binnenkort een tekst bij de Kamer worden ingediend die erop gericht is de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV te schrappen voor 2020 voor de horecazaken.

Naar het voorbeeld van de andere sectoren die onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), moeten de ondernemingen uit de horecasector een jaarlijkse bijdrage betalen om de activiteiten van het FAVV te financieren. Deze bijdrage varieert van 49,24 euro tot 3.433,82 euro per inrichting in functie van de omvang en het aantal werknemers. In 2019 waren 61.324 inrichtingen deze bijdrage verschuldigd voor een totaalbedrag van meer dan 10,1 miljoen euro.

Om de sector te ondersteunen die zwaar getroffen wordt door de crisis, had minister Denis DUCARME er aanvankelijk op toegezien dat de betaling van deze jaarlijkse bijdrage, initieel voorzien voor 15 november 2020, uitgesteld zou worden naar 31 maart 2021.

De minister had daarnaast contact opgenomen met de Europese Commissie over een mogelijke vrijstelling. Alleen de Commissie kan immers bevestigen dat een dergelijke maatregel verenigbaar is met de Europese regels inzake staatssteun en niet beschouwd zou worden als steun die oneerlijke concurrentie zou veroorzaken ten aanzien van andere sectoren.

Naar aanleiding van het gunstige antwoord van de Europese instanties, zal er binnenkort een tekst worden ingediend bij de Kamer gericht op het schrappen van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor 2020 voor de horecazaken.

Concreet voorbeeld van vrijgestelde bedragen:

Het bedrag van de bijdragen varieert in functie van de omvang van de inrichting, meer bepaald het aantal werknemers dat zij tewerkstelt.

Bij wijze van voorbeeld:

  • Voor een inrichting die tot 4 VTE tewerkstelt: 173,71 €
  • Voor een inrichting die tussen 5 en 9 VTE tewerkstelt: 278,35 €
  • Voor een inrichting die tussen 20 en 49 VTE tewerkstelt: 906,53 €
  • Voor een inrichting die meer dan 100 VTE tewerkstelt: 3406,58 €

Deze bedragen kunnen variëren naargelang het restaurant het voorwerp uitmaakt van een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).

De federale steunmaatregelen voor de horeca

De zelfstandigen uit de horecasector die konden genieten van het “crisis-overbruggingsrecht” tijdens de lockdown, kunnen sinds juni genieten van het “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart” (maandelijkse uitkering van 1.291,69 € (of 1.614,10 € met gezinslast). Om recht te hebben op deze regeling die verlengd werd tot 31 oktober aanstaande moeten de zelfstandigen kunnen aantonen dat hun activiteit, voor het kwartaal dat de betrokken maand voorafgaat, een daling kent van de omzet of de bestellingen met ten minste 10% in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

Voor de werknemers uit de sector werd de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid verlengd tot het einde van het jaar.

De btw op voeding en alcoholvrije dranken werd verlaagd naar 6%, terwijl de restaurantkosten tot 100% aftrekbaar zijn tot het einde van het jaar.

Naast de betalingsfaciliteiten voor de verschillende belastingen zoals de btw of nog de vennootschapsbelasting, werden meerdere maatregelen genomen om meer specifiek de horeca te ondersteunen en de financiële moeilijkheden van de zwaarst getroffen ondernemers te beperken:

  • verlenging van de betalingstermijn van 30 naar 60 dagen voor alle nieuwe facturen;
  • toekenning van een spreiding van de betaling op eenvoudig schriftelijk verzoek;
  • bevriezing tot nader order van de verzending van herinneringen en ingebrekestellingen.

Laatste nieuws