fbpx
Covid-19 : verlenging van de bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
2 april 2021

We bevinden ons nog steeds in een moeilijke gezondheidscrisis, veel huisartsen en specialisten hebben nog steeds enorm veel werk. Wanneer een zelfstandige ziek wordt, is het niet altijd mogelijk om op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid een medische raadpleging te plannen. In plaats van uit te gaan van de datum op het medisch attest, vond de vorige regering het nodig om de arts de datum van het begin van de ziekte te laten bepalen. Deze bepaling wordt verlengd tot 30 juni 2021.

De wet van 22 mei 2019 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, heeft het algemene beginsel ingevoerd dat de geneesheer de arbeidsongeschiktheid ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende geneesheer (antimisbruikbepaling).

In de huidige context is deze bepaling problematisch omdat het niet altijd mogelijk is om snel op raadpleging te gaan. Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020 werd het daarom opgeheven. Op voorstel van de minister van Zelfstandigen en Kmo’s, David Clarinval, heeft de Ministerraad besloten deze maatregelen te verlengen tot 30 juni.

Het zoeken naar een maatregel op langere termijn wordt voortgezet op basis van de conclusies van een rapport van het Beheerscomité voor de uitkeringen van zelfstandigen van het RIZIV en in overeenstemming met de doelstelling om de sociale bescherming van zelfstandigen te versterken.

Minister Clarinval verklaart: “Het is de bedoeling de procedures voor zelfstandigen in deze voor hen bijzonder moeilijke context te vereenvoudigen en er in de onmiddellijke toekomst voor te zorgen dat zij zo veel mogelijk worden ontlast. Op langere termijn zal het van groot belang zijn deze bepalingen aan te passen aan de specifieke kenmerken van de activiteiten van de zelfstandigen“.

Laatste nieuws