fbpx
Artsen : geïntegreerde praktijkpremie 2020
20 april 2021

De ministerraad van 2 april 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de geïntegreerde praktijkpremie voor artsen in 2020.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan artsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers.

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2020 voorzag dat de criteria van de geïntegreerde praktijkpremie voor 2020 herzien moesten worden ten opzichte van 2019, maar dat de bedragen onveranderd zouden blijven. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen moest een voorstel tot herziening van de criteria en drempelwaarden uitwerken, maar ten gevolge van andere prioriteiten (onder meer de coronacrisis), werd dit niet verwezenlijkt. Er werd daarom aangeraden deze onveranderd te houden en dit werd op de website van het RIZIV gepubliceerd op 14 juli 2020, zodat de betrokken doelgroep hiervan tijdig kennis kon nemen.

Laatste nieuws