fbpx
Sociaal statuut van de zelfstandigen : steunmaatregelen voor zelfstandigen getroffen door de overstromingen
19 augustus 2021

Half juli 2021 werden bepaalde delen van het land zwaar getroffen door extreme weersomstandigheden en daaropvolgende overstromingen die een enorme schade met zich meebrachten. Onderstaande maatregelen kunnen van toepassing zijn wanneer je getroffen bent door extreme weersomstandigheden in de volledige maand juli.

Overbruggingsrecht bij gedwongen stopzetting of onderbreking

Dergelijke natuurrampen zijn één van de vijf situaties waarin de getroffen zelfstandige een beroep kan doen op het klassieke overbruggingsrecht bij gedwongen stopzetting of onderbreking (derde pijler), ingeval van een volledige onderbreking van alle zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen door die gebeurtenis.

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering gedurende maximum 12 maanden en het behoud van de rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder bijdragebetaling. Voor stopzettingen en onderbrekingen tot en met 30 september 2021 worden ook de pensioenrechten behouden zonder bijdragebetaling gedurende maximum 4 kwartalen.

Er moeten verschillende voorwaarden vervuld worden voor de toekenning van het overbruggingsrecht.

Het overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt. De aanvraag moet worden ingediend voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van de onderbreking of stopzetting.

Die financiële uitkering kan in éénzelfde maand niet gecumuleerd worden met een financiële uitkering van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht ingevolge het coronavirus

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die moeilijkheden ondervindt door de gevolgen van de overstromingen, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt enkel voor de voorlopige bijdragen van het derde kwartaal van 2021 (maar niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal 2021 moet betaald worden vóór 30 september 2022.

De aanvraag moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 september 2021.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door de overstromingen (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Opgelet!Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

De zelfstandige heeft eveneens de mogelijkheid om vrijstelling van bijdragen te vragen wanneer er een aanvraag tot uitstel van betaling ingediend werd.


Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal van 2021.

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van het derde kwartaal van 2021.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds. Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds of online indienen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.


Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2021 lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De voorlopige sociale bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

  • 719,68 EUR (exclusief beheerskosten) voor een zelfstandige in hoofdberoep;
  • 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.553,58 EUR;
  • 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.107,17 EUR.

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2021 toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Laatste nieuws