fbpx

Lidmaatschapsvoorwaarden

Leden

Het lidmaatschap van SDZ is voorbehouden voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en KMO’s die actief zijn in de handel, ambacht of in het kader van zelfstandige vrije en intellectuele beroepen, waarvan de zetel gelegen is of de activiteiten plaatsvinden op Belgisch grondgebied, zonder enig onderscheid van beroep.

U kan lid worden:

  • door tussenkomst van een vertegenwoordiger
  • via de website www.sdz.be
  • door contact op te nemen per telefoon (02 652 26 92) of per e-mail (info@sdz.be)

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en individueel.

Bijdrage

Het lidmaatschap is slechts definitief bij ontvangst van de betaling van de bijdrage door SDZ. De bijdrage is fiscaal volledig aftrekbaar.

Looptijd

Het lidmaatschap heeft een jaarlijkse looptijd vanaf de ontvangst van de betaling van de bijdrage door SDZ. Een lidmaatschap kan worden geweigerd wanneer een lid zijn lidmaatschap in de loop van de voorbije vijf jaar ten minste één keer heeft onderbroken. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch hernieuwd tenzij het minstens drie maanden voor de vervaldag wordt opgezegd per aangetekende brief.

Toegang tot de diensten en voordelen

De toegang tot de diensten en voordelen die door SDZ worden aangeboden is volstrekt beperkt tot de rechtstreekse leden die hun bijdragen hebben betaald, met uitzondering van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon (vennoten, leden, bestuurders, beheerders, leveranciers, klanten…).

Elke laattijdige betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, tot de schorsing van de toegang voor het lid tot het geheel van de diensten van SDZ en de stopzetting van de behandeling en de opvolging van de juridische- en schuldinvorderingsdossiers.

Aanpassing van de gegevens

Elke aanpassing van de professionele of administratieve situatie van de leden (statuut, benaming, ondernemingsnummer, adres, bankrekening, etc.) moet onmiddellijk worden gemeld aan SDZ per telefoon, per e-mail of per post.

Wijziging van de voorwaarden

SDZ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te herzien en aan te passen in functie van de beslissingen die door het College worden genomen.