fbpx

Schuldinvordering door deurwaarders

Schuldinvordering door deurwaarders

Niemand blijft gespaard van slecht betalende klanten. Onbetaalde facturen kunnen voor zelfstandigen en KMO’s tot ernstige kasproblemen leiden.

In de huidige economische situatie zijn achterstallige betalingen van klanten een werkelijk cruciaal probleem geworden.

Daarom is het SDZ een partnerschap aangegaan met een deurwaarderskantoor dat uw invorderingsdossiers beheert.

Door een deel van de dekkingskosten op zich te nemen geeft het SDZ u de mogelijkheid om te genieten van werkelijk uitzonderlijke dekkingsvoorwaarden.

De minnelijk schuldinvordering

 1. Het opsturen van de bewijsstukken

U stuurt ons uw vraag om inning van de schuldvordering per fax, brief of e-mail. Hierbij voegt u de bewijsstukken (factuur, bestelbon, algemene verkoopsvoorwaarden, enz.)

Vanaf ontvangst, maken wij het dossier over aan onze partner-Gerechtsdeurwaarder.

 1. Eerste ingebrekestelling

De gerechtsdeurwaarder controleert het adres van uw cliënt en verstuurt hem, per aangetekend schrijven, per gewone post en via e-mail (indien u over het e-mailadres van uw schuldenaar beschikt), een aanmaning om zijn schuld te betalen.

Hij vordert van uw schuldenaar het bedrag in hoofdsom van uw schuldvordering (factuur, nota van erelonen, enz.), alsmede de verwijlintresten en het strafbeding, als eventueel voorzien in uw algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien het handelt om een professionele schuld, ‘namelijk een schuldvordering ontstaan uit uw handels-, professionele- of ambachtelijke activiteit, in het kader van een contractuele relatie met een andere onderneming (rechtspersoon of fysische persoon beschikkend over een ondernemingsnummer), of indien uw algemene verkoopsvoorwaarden dit toelaten, voegt de Gerechtsdeurwaarder bij zijn vordering de forfaitaire kosten, zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit.

In 2022, belopen deze kosten op:

 • 14,13 EURO Excl. BTW indien uw schuldvordering minder bedraagt dan 50,00 EURO,
 • 22,40 EURO Excl. BTW indien uw schuldvordering tussen 50,00 EURO en 125,00 EURO bedraagt,
 • 30,66 EURO Excl. BTW indien uw schuldvordering meer bedraagt dan 125,00 EUR.
 1. Tweede ingebrekestelling

Bij gebreke aan reactie vanwege uw schuldenaar, binnen de vijftien dagen na het versturen van de eerste ingebrekestelling, verstuurt de Gerechtsdeurwaarder hem, per gewone post en per e-mail (indien de studie in het bezit is van het e-mailadres), een tweede aanmaning om te betalen.

 1. Opvolging van het dossier

U ontvangt een kopie van alle ingebrekestellingen die de Gerechtsdeurwaarder heeft verstuurd aan uw schuldenaar, en u wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de staat van zaken van het dossier.

De Gerechtsdeurwaarder verzekert de opvolging van het dossier, zoals het versturen van afrekeningen, het opvolgen van betwistingen, het onderhandelen, het beheer en het opvolgen van de betalingsplannen enz.

Indien uw factuur betwist wordt, zal uw dossier door onze juridische dienst behandeld worden. Deze zal kosteloos de gegrondheid van de betwisting analyseren.

In geval van gebrek aan gegrondheid, zal de Gerechtsdeurwaarder de invordering verderzetten.

In de praktijk …

De gerechtsdeurwaarder verwittigt u bij de voornaamste fasen van de procedure over de evolutie van uw dossier en vraagt u desgewenst of u naar de volgende fase wenst over te gaan.

U kunt te allen tijde de voortgang van uw dossier te weten komen van uw dossierbeheerder bij de gerechtsdeurwaarder en het intranet van zijn website als het om veel dossiers gaat.

Voor oninvorderbare dossiers geeft de gerechtsdeurwaarder u een attest van insolvabiliteit af waarmee u uw boekhoudkundige posten efficiënt kunt afsluiten.

 1. Betaling op de rekening van de Gerechtsdeurwaarder

In geval van gehele betaling van de hoofdsom en van de vermeerderingen

 • Als uw debiteur een particulier is (dus zonder ondernemingsnummer):
  Het hoofdbedrag van uw schuldvordering en de laattijdigheidsintresten worden aan u betaald. De forfaitaire kosten, en het eventuele strafbeding, betaald door uw debiteur, worden behouden door de gerechtsdeurwaarder om de kost van zijn prestaties te dekken.

Als u niet beschikt over algemene verkoopsvoorwaarden, zal een forfaitair bedrag van 10% van uw factuur afgetrokken worden door de gerechtsdeurwaarder om de kost van zijn prestaties te dekken.

 • Als uw debiteur een vennootschap is of een eenmanszaak:

Het hoofdbedrag van uw schuldvordering wordt aan u betaald. De forfaitaire kosten, het eventuele strafbeding en de laattijdigheidsintresten, betaald door de debiteur, worden behouden door de gerechtsdeurwaarder om de kost van zijn prestaties te dekken.

In geval van betaling van enkel het bedrag van de hoofdsom

Een nieuwe ingebrekestelling zal alsdan aan uw schuldenaar verstuurd worden, teneinde te trachten de betaling te bekomen van de forfaitaire kosten, van de verwijlintresten en van het strafbeding zoals eventueel voorzien door uw algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien uw schuldenaar geen gevolg geeft aan dit schrijven, zal het bedrag van de hoofdsom van uw schuldvordering aan u worden overgedragen, onder aftrek van de forfaitaire kosten, die door de Gerechtsdeurwaarder bewaard worden teneinde de kost van zijn prestaties te dekken.

Indien, daarentegen, de betaling van de forfaitaire kosten, van de verwijlintresten en van het eventuele strafbeding bij de Gerechtsdeurwaarder zal geregistreerd worden, zal het betaalde bedrag u worden overgedragen, onder aftrek van de forfaitaire kosten, van het eventuele strafbeding en van de intresten, die door de Gerechtsdeurwaarder worden behouden , teneinde de kost van zijn prestaties te dekken.

In geval van gedeeltelijke betaling bij de gerechtsdeurwaarder of als een aflossingsplan werd overeengekomen, zullen de bedragen van de forfaitaire kosten en van het strafbeding ingehouden worden op de eerste stortingen teneinde de kosten van de prestaties van de gerechtsdeurwaarder te dekken.

Indien uw schuldenaar rechtstreeks aan u het bedrag van de forfaitaire kosten, van de verwijlintresten en van het eventuele strafbeding betaalt, behoudt u deze integraal en stopt de invordering.

Indien de betaling van de forfaitaire kosten, van de verwijlintresten en van het eventuele strafbeding niet gebeurt op de rekening van de Gerechtsdeurwaarder, noch op uw rekening, stopt de invordering, tenzij u beslist deze verder te zetten (zie hierna punt 4).

 1. Betaling op uw rekening

In dat geval en welk ook het bedrag weze, dat door uw schuldenaar is betaald, zal de Gerechtsdeurwaarder u de betaling van de forfaitaire kosten vragen, ter dekking van de kost van zijn prestaties.

Soms leidt de minnelijke invordering tot niets (bijvoorbeeld wanneer uw schuldenaar insolvabel is of wanneer hij zijn schuld betwist en/of hij zich niet laat overdonderen, enz.)

In dat geval, wordt het nazicht van de gegevens van uw schuldenaar, het versturen van de brieven van de ingebrekestelling door onze partner-Gerechtsdeurwaarder, en het beheer van de reacties van uw schuldenaar, integraal ten laste genomen door het SDZ, en zijn dus kosteloos voor u.

Indien uw schuldenaar zijn schuld niet betaalt na twee ingebrekestellingen van de Gerechtsdeurwaarder, kunt u deze gelasten met het doordrijven van de fase van de minnelijke invordering.

Dit doordrijven omvat een huisbezoek, het voeren van een solvabiliteitsonderzoek, het raadplegen van het Centraal Bestand van de Berichten van Beslag en van de DIV, teneinde de solvabiliteit van uw schuldenaar na te gaan, alsmede een telefonisch contact.

Deze dienst zal u door onze partner-Gerechtsdeurwaarder gefactureerd worden aan een forfaitaire prijs van 41,34 EUR, excl. BTW.

Indien het handelt om een professionele schuld, of indien uw algemene verkoopsvoorwaarden dit toelaten, voegt de Gerechtsdeurwaarder dit forfaitair bedrag bij zijn vordering.

In geval van betaling door uw schuldenaar, zijn de principes hernomen in punt 2.A en in punt 2.B van toepassing.

Indien de minnelijke en/of doorgedreven invordering niet lukt, en u wenst het dossier verder te zetten, dient u te overwegen om over te gaan tot de gerechtelijke inning van uw schuldvordering, met inachtneming van de solvabiliteitselementen zoals bepaald in de doorgedreven invordering (punt 4).

Gerechtelijke schuldinvordering

Als de minnelijke invordering niet slaagt is de enige oplossing het dagvaarden van uw debiteur voor de rechtbank om hem te laten veroordelen om u terug te betalen. Ook hier kunnen we u helpen…

De dagvaarding wordt u door de gerechtsdeurwaarder tegen het wettelijke tarief gefactureerd. Het wettelijke tarief verschilt naargelang de waarde van de schuldvordering. Er zal u een voorschot van 300,00 EUR worden gevraagd. Als het voorschot te hoog blijkt, zal u het verschil worden terugbetaald.    Deze kost wordt toegevoegd aan de schuld van uw debiteur en is niet meer te uwen laste als uw schuldvordering uiteindelijk wordt gerecupereerd.

Als de invordering niet voor de rechtbank betwist wordt, wordt de tussenkomst van een van de advocaten met wie we samenwerken op de zitting in principe min of meer gedekt door de strafclausule en de schadevergoeding van de procedure waartoe uw debiteur veroordeeld zal worden. Als uw invordering echter betwist wordt, geniet u van een voordeeltarief van de advocaat.

De daden van tenuitvoerlegging die de gerechtsdeurwaarder stelt, worden aan u gefactureerd aan het wettelijk tarief. Er zal u een voorschot van 300,00 EUR worden gevraagd om de uitvoerbare titel met betalingsbevel te betekenen na het bekomen van een vonnis of het doorlopen van de CROS-procedure. Dit is voorafgaand aan een uitvoerend beslag op de roerende goederen.  Zonder positieve reactie van uw debiteur, zal u, indien nodig,  een nieuw voorschot worden gevraagd om de procedure verder te zetten. Deze kosten worden toegevoegd aan de schuld van uw debiteur en is niet meer te uwen laste als uw schuld uiteindelijk wordt gerecupereerd.

schuldinvordering aanvraag indienen

Ik ben al lid van het SDZ

M

schuldinvordering aanvraag indienen

Ik ben al lid van het SDZ

M