fbpx

De acties van SDZ zijn lonend!

Ontdek 30 successen van de Federatie

Al meer dan 40 jaar heeft het SDZ een reeks belangrijke concrete vooruitgangen in uw voordeel bekomen. Deze resultaten zijn het gevolg van talrijke uitwisselingen met de federale, gewestelijke en gemeenschapspolitieke overheden en hun administraties. Ze vormen juridische, economische, sociale en fiscale verworvenheden die direct of indirect de omgeving waarin u actief bent, verbeteren.

Werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen voor de zelfstandigen die failliet gaan

Sinds 1 juli 1997 kan een zelfstandige die failliet gaat onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.

Sinds 1 oktober 2012 kan hij deze vergoeding ook krijgen als hij zijn activiteit moet stopzetten wegens een natuurramp, brand, vernieling of allergie.

Sinds 1 januari 2017 is deze verzekering verder uitgebreid tot de zelfstandigen die hun activiteit om economische redenen moeten stopzetten.

Herwaardering van de pensioenen voor de zelfstandigen

Sinds enkele jaren worden de pensioenbedragen voor de zelfstandigen regelmatig aangepast.

Op 1 augustus 2016 werd voor het eerst het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen, aan het tarief van alleenstaande, eindelijk gelijk gemaakt.

Opneming van de dekking van medische kosten in de sociale zekerheidsbijdragen van de zelfstandigen

Sinds 1 januari 2008 is de dekking van kleine gezondheidsrisico’s opgenomen in de sociale zekerheidsbijdragen van de zelfstandigen.

Verhoging van de kinderbijslagen voor de zelfstandigen, op hetzelfde niveau als voor de werknemers

Sinds 1 juli 2014 is er slechts één kinderbijslagwet van toepassing, ongeacht het statuut van de persoon die er recht op heeft. De gezinsbijslagen van de zelfstandigen zijn dus volledig gelijk aan die van de werknemers.

Volledige sociale zekerheid voor meewerkende echtgenoten

Sinds 1 juli 2005 geniet de meewerkende echtgeno(o)t(e) een volledige sociale zekerheid: eigen pensioen, kinderbijslagen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, invaliditeit en moederschap.

Mogelijkheid tot terugkeer naar de werkloosheid voor een werknemer die een zelfstandige ondernemer is geworden, verlengd met 6 jaar.

Sinds 1 augustus 2007 is de maximale periode van 9 jaar waarin u recht hebt op een terugkeer naar de werkloosheid, verlengd tot 15 jaar.

Mogelijkheid om gedurende 18 maanden een andere activiteit uit te oefenen met het oog op een volledige terugkeer naar het werk, voor de zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn.

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om gedurende 18 maanden (in plaats van 12) een andere activiteit uit te oefenen met het oog op de terugkeer naar een volledige tewerkstelling. De zelfstandige kan in geval van ernstige ziekte ook de toestemming krijgen om een andere activiteit uit te oefenen volgens zijn/haar resterende capaciteiten.

Vereenvoudigde toepassing van de vrijstelling van bijdragen en versnelde procedures voor de zelfstandigen

Met ingang van 1 januari 2019 is het al te vage criterium dat men zich in een “noodtoestand” of een “bijna noodtoestand” bevindt, vervangen door het criterium dat men “zich tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt”.

De vereenvoudigde procedure maakt het ook mogelijk om in principe binnen de maand een antwoord te krijgen, in plaats van binnen de 6 maanden, zoals voordien.

Verlengd zwangerschapsverlof, verhoogde moederschapsuitkeringen en vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor de zelfstandigen

Sinds 1 januari 2017 hebben zelfstandig werkzame vrouwen recht op 12 weken zwangerschapsverlof: 3 weken verplicht en 9 weken facultatief.

Tijdens dit verlof ontvangen zij een zwangerschapsuitkering van 484,90 euro per week. Tijdens de facultatieve periode kunnen zij halftijds terugkeren naar hun werk en krijgen zij een vergoeding van 242,45 euro per week.

Ten slotte zijn zij vrijgesteld van het betalen van hun sociale zekerheidsbijdragen tijdens het kwartaal na de bevalling, met behoud van hun rechten.

Herwaardering van invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor de zelfstandigen

Naast de automatische indexering, zijn de arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen voor de zelfstandigen de laatste jaren vaak geherwaardeerd.

Een zelfstandige in primaire arbeidsongeschiktheid kan, mits toestemming van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds, een deel van zijn werkzaamheden hervatten met behoud van zijn volledige uitkering.

Sinds 2011 kan de zelfstandige tijdens zijn primaire arbeidsongeschiktheid, mits toestemming van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds, zijn werk gedeeltelijk hervatten.
Gedurende de eerste zes maanden behoudt hij zijn volledige uitkering. Daarna worden de uitkeringen met 10% verlaagd.

Een zelfstandige die zich in zijn bedrijf wenst te laten vervangen, kan een vervangingscontract afsluiten.

Sinds 1 juli 2010 kan een zelfstandige die zich in zijn bedrijf wenst te laten vervangen, onder andere wegens moederschap of arbeidsongeschiktheid, een zelfstandig vervangingscontract afsluiten met een vervanger die is ingeschreven in een officiële databank van de FOD Economie: het Register van vervangende ondernemers.

Verklaring van onvatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige natuurlijke personen, door middel van een akte bij een notaris.

Sinds 1 juni 2007 is het voor een zelfstandige natuurlijke persoon mogelijk om zijn of haar privé woning te beschermen tegen een beslag. Hij gaat naar een notaris en laat een akte van onvatbaarheid voor beslag opmaken. Deze akte is tegenstelbaar aan schuldeisers en derden vanaf het moment van de registratie ervan.

Uitbreiding van de voordelen van de gerechtelijke reorganisatie van de ondernemingsrechtbank, tot meerdere sectoren voor de zelfstandigen in financiële nood.

Sinds 2009 kunt u genieten van de gerechtelijke reorganisatieprocedure die het gerechtelijk akkoord heeft vervangen. Bovendien is de Rechtbank van Koophandel sinds 1 november 2018 de Ondernemingsrechtbank geworden. Waar het vroeger alleen om handelaars ging, zijn haar bevoegdheden uitgebreid tot de facto verenigingen, vzw’s of vrije beroepen die nu van deze procedure kunnen genieten.

Opzetten van een online klachtensysteem via de politiewebsite

Sinds 2010 kunnen handelaars online klachten indienen via de website www.police-on-web.be.

Deze klachten betreffen onder andere winkeldiefstallen, verschillende soorten schade en graffiti’s.

Behoud van de wetgeving inzake het verbod van verkoop met verlies, die de kleinhandel beschermt

Het SDZ is erin geslaagd om de wetgeving inzake het verbod van verkoop met verlies te handhaven, teneinde de kleinhandel te beschermen.

Verkorte opzegtermijnen voor het ontslag van werknemers met minder dan zes maanden anciënniteit

Sinds 1 mei 2018 zijn de opzegtermijnen in geval van afdanking van werknemers met minder dan zes maanden anciënniteit, verkort.
Voor een werknemer met minder dan drie maanden anciënniteit is de in acht te nemen opzegtermijn nu slechts één week in plaats van twee.

1,5% verlaging van de sociale bijdragen

Het percentage van de persoonlijke sociale bijdragen van 22% is verlaagd tot 21,5% in 2016 en tot 20,5% in 2018. Dit is een historische maatregel! Tot nu toe werden de sociale bijdragen nooit globaal verlaagd.

Verlaging van het BTW tarief voor restaurants van 21% naar 12%

Op 1 januari 2010 werd het btw-tarief voor de restaurantdiensten verlaagd van 21% naar 12% voor Horeca uitbatingen.

Oprichting van een fiscale bemiddelingsdienst in geval van een aanhoudend geschil met de fiscus

Sinds 1 juni 2010 is er een Fiscale Bemiddelingsdienst. Deze dienst kan worden gecontacteerd in geval van een aanhoudend geschil met de fiscus. Het onderzoek van de bemiddelingsverzoeken gebeurt met volledige objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Volledige vrijstelling van RSZ- werkgeversbijdragen bij aanwerving van een eerste werknemer en vermindering van de RSZ-bijdragen voor de volgende vijf werknemers die u aanwerft.

Sinds 1 januari 2016 zijn de RSZ- werkgeversbijdragen volledig vrijgesteld bij aanwerving van een eerste werknemer die u in dienst neemt voor onbepaalde tijd.
Daarnaast zijn er belangrijke verminderingen van de RSZ-bijdragen voor uw volgende 5 werknemers.

Invoering van een adoptie-uitkering van 484,90 euro per week voor de zelfstandigen

Sinds 1 februari 2007 wordt aan zelfstandigen een adoptie-uitkering van 484,90 euro per week (per 01/09/2018) toegekend wanneer een kind in hun gezin wordt opgenomen.

Het sociaal verzekeringsfonds verstrekt 105 dienstencheques aan de vrouwelijke zelfstandigen na hun bevalling

Sinds mei 2007, kan een zelfstandige vrouw die bevalt, binnen de 15 weken na de bevalling 105 dienstencheques krijgen (die haar recht geven op 105 gratis uren huishoudhulp). Sinds 1 september 2017 hoeft ze de aanvraag niet meer zelf in te dienen; haar sociaal verzekeringsfonds neemt hiervoor contact met haar op.

Kwijtschelding van schulden zodra het faillissement van een zelfstandige die geen zware fout heeft begaan, is afgesloten.

Sinds 1 oktober 2002 geniet een zelfstandige die failliet gaat, automatisch van verschoonbaarheid, wat tot gevolg heeft dat zijn schulden worden kwijtgescholden vanaf de afsluiting van zijn faillissement. Om het te verkrijgen is het voldoende dat de failliete persoon geen zware fout heeft begaan en niet te kwader trouw is.

De Directeur Belastingen kan aan belastingplichtigen die te goeder trouw zijn, een onbeperkt uitstel van invordering van de personenbelastingen of BTW ( inclusief verhogingen, boetes en nalatigheidsinteresten) toestaan.

Sinds 1 januari 2005 kunnen individuele belastingplichtigen die te goeder trouw en op duurzame wijze niet in staat zijn hun schulden te betalen, een onbeperkt uitstel van invordering van hun personenbelastingen of BTW aanvragen aan de Directeur van hun Regionaal Invorderingscentrum.

Afschaffing van de inkomensgrens voor de zelfstandigen ouder dan 65 jaar die een beroepsloopbaan van 42 jaar kunnen aantonen

Met ingang van 1 januari 2013 is de inkomensgrens voor zelfstandigen boven de 65 jaar die een beroepsloopbaan van 42 jaar kunnen aantonen, inclusief een gemengde loopbaan, volledig afgeschaft.

Toepassing van gunstige voorwaarden voor de terugkoop van studiejaren voor de zelfstandigen

Vanaf 1 december 2017 zijn voor de zelfstandigen voordelige voorwaarden ingevoerd voor de terugkoop van hun studiejaren.

Daarnaast heeft de Federale Pensioendienst een simulator ontwikkeld voor de regularisatie van de studieperioden die beschikbaar is via mypension.be.

Vereenvoudiging van de regelgeving inzake prijsaanduiding tijdens promotie-aanbiedingen

Sinds 12 mei 2010 zijn de regels voor de prijsaanduiding ter gelegenheid van promoties, solden en braderijen vereenvoudigd, waarbij erover dient te worden gewaakt dat de prijsvermindering wordt toegepast op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast.

Opheffing van het verbod om gezamenlijke aanbiedingen te doen (koppelverkoop)

Sinds 12 mei 2010 is het verbod om gezamenlijke aanbiedingen te doen, afgeschaft overeenkomstig het Europees recht, behalve op het gebied van de financiële diensten.

Versoepeling en vereenvoudiging van de arbeidsreglementering voor studenten

Sinds 1 januari 2012 is de reglementering van de studentenarbeid versoepeld en zijn de formaliteiten vereenvoudigd. In 2018 hebben studenten een quotum van 475 uren per jaar waarin ze kunnen werken met verminderde RSZ-bijdragen.