fbpx
Bouwsector : organisatie van de arbeidstijd
15 juni 2021

De ministerraad van 11 juni 2021 keurt een voorontwerp van wet goed om de arbeidstijdorganisatie in de bouwsector meer te moduleren, in uitvoering van het sectoraal akkoord van 18 juni 2019 in het paritair comité van het bouwbedrijf.

De huidige regelgeving betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren, bepaalt dat de grenzen van de arbeidsduur met 180 uren per kalenderjaar mogen worden overschreden gedurende de zomerperiode of een periode van intense activiteit, a rato van maximum één uur per dag. De toekenning van inhaalrust voor deze uren gebeurt in onderling overleg binnen de zes maanden volgend op de periode waarin deze grenzen werden overschreden. 

De sociale partners van de bouwsector vragen unaniem dat deze regel zou worden aangepast, zodat de overschrijding van de arbeidsduurgrenzen kan gebeuren a rato van één uur en dertig minuten per dag en dat de toekenning van de inhaalrust kan gebeuren binnen de twaalf maanden.

Het voorontwerp beoogt de uitvoering van deze beslissing van het sectoraal akkoord van 18 juni 2019 tussen de sociale partners binnen het paritair comité voor het bouwbedrijf.

Laatste nieuws