fbpx
Ondernemerschap : oprichting van een centraal register van bestuursverboden
6 januari 2023

De ministerraad van 16/12/2022 keurt een voorontwerp van wet goed dat een centraal register van bestuursverboden opricht.

Dit voorontwerp van wet heeft de gedeeltelijke omzetting tot doel van de Europese richtlijn 2019/1151, die onder meer het uitwisselen van informatie over bestuursverboden bevat.

De omzetting van de richtlijn moet fraude voorkomen door te beletten dat bepaalde personen als bestuurder van een vennootschap worden benoemd, wanneer deze eerder – ook in een andere lidstaat – veroordeeld zijn.

België moet kunnen antwoorden op verzoeken van een andere lidstaat om informatie die relevant is voor het opleggen van een bestuursverbod. Er moet dus kunnen worden nagegaan of het personen niet is verboden om de functie van een bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité of vereffenaar uit te oefenen. Deze doelstellingen worden bereikt door bestuursverboden in een centrale databank te registreren en een dienst aan te stellen die vragen van andere lidstaten via het Europese systeem van gekoppelde registers zal beantwoorden.

Laatste nieuws