fbpx
Zelfstandigen : Alles weten over het nieuwe crisis-overbruggingsrecht 2021
9 december 2020

Goed nieuws! Een nieuw crisis-overbruggingsrecht zal vanaf 2021 worden ingevoerd. Het doel: geen enkele door de crisis getroffen zelfstandige uitsluiten, ongeacht de sector waarin hij actief is.

Ter herinnering: sinds maart 2020 is er het overbruggingsrecht dat specifiek gericht is op de zelfstandigen die door de COVID-19-crisis worden getroffen.

Momenteel bestaan er twee crisismechanismen naast elkaar:

  • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht: wordt toegekend aan zelfstandigen, helpende en meewerkende echtgenoten die gedwongen worden hun activiteiten te staken na een beslissing van een overheidsinstantie in het kader van de gezondheidscrisis. Het is ook van toepassing op zelfstandigen die werkzaam zijn in sectoren die rechtstreeks afhankelijk zijn van sectoren die stilliggen en die als gevolg van deze maatregelen hun activiteiten ook moeten staken.
  • Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart: is bedoeld voor zelfstandigen die, na hun activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk te hebben onderbroken, deze hebben kunnen hervatten, maar een omzetverlies van ten minste 10% hebben geleden.

In 2021 zal het nieuwe systeem gebaseerd zijn op twee pijlers

Een eerste pijler voorziet in een tijdelijke crisismaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten als gevolg van gezondheidsmaatregelen van de overheid. Deze pijler is rechtstreeks toegankelijk voor de betrokken starters, zonder enige voorwaarde van eerder betaalde bijdragen. Deze pijler zal in werking treden op 1 februari 2021. Voor de maand januari zal het huidige dubbele crisis-overbruggingsrecht

Een tweede pijler voorziet in een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen die als gevolg van de crisis geconfronteerd worden met een vermindering van hun economische rentabiliteit en dus een aanzienlijk inkomstenverlies. Om voor deze maatregel in aanmerking te komen, moeten zelfstandigen aan drie voorwaarden voldoen:

  • Kunnen aantonen dat hun omzet in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor het financiële voordeel wordt aangevraagd, met 40% is gedaald ten opzichte van dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019.
  • De wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen voor ten minste vier van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de aanvraag wordt ingediend, daadwerkelijk hebben betaald. Een uitzondering wordt gemaakt voor zelfstandige “starters” die 12 kwartalen of minder onderworpen zijn aan het sociaal statuut. Het is voldoende dat zij hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen voor ten minste twee kwartalen hebben betaald.
  • Niet in dezelfde kalendermaand het financiële voordeel ontvangen dat van toepassing is in het kader van de eerste pijler (totale onderbreking).

Deze pijler treedt in werking op 1 januari 2021. Dit maakt het mogelijk om steun te verlenen aan zelfstandigen die voorheen niet konden genieten van het crisis-overbruggingsrecht in 2020 of van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, omdat in hun sector de activiteiten niet hoefden te worden onderbroken of omdat ze niet afhankelijk waren van een sector die zijn activiteiten moest onderbreken. Het gaat bijvoorbeeld om de vrije beroepen, die in ons land ongeveer 360.000 zelfstandigen vertegenwoordigen.

Dit wetsvoorontwerp voorziet ook in een financieel voordeel voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten onderbreken omdat ze in quarantaine of isolement zitten. Dit financiële voordeel zal evenredig zijn met de duur van de onderbreking. Zelfstandigen moeten daartoe een quarantainecertificaat voorleggen aan hun sociaal verzekeringsfonds.

Ten slotte voorziet het wetsvoorontwerp in een financieel voordeel voor een zelfstandige, helpende of meewerkende echtgenoot die zijn of haar activiteit gedurende ten minste 7 dagen moet onderbreken om te zorgen voor een kind jonger dan 18 jaar of een gehandicapt kind ten laste, ongeacht de leeftijd, omdat dat kind niet naar een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan vanwege een maatregel die is genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit financiële voordeel kan alleen worden toegekend als de zelfstandige zijn activiteit volledig moet onderbreken en zal evenredig zijn met de duur hiervan.

Laatste nieuws