fbpx
Coronavirus Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
14 maart 2020

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Coronavirus)

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt (‘Gedwongen onderbreking – gebeurtenis met een economische activiteit’).

Daarnaast is er een wetsvoorstel ingediend waarbij je al bij een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van dit overbruggingsrecht. Het bedrag van de financiële uitkering zal dan tussen 25 % en 100 % van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering liggen.

Deze versoepeling zou in werking treden vanaf 1 maart 2020. Je kan dit wetsvoorstel raadplegen op de website van dekamer.bewetsvoorstel van 11 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen in hoofdberoep die voldoen aan volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

 • je hoofdverblijfplaats is in België;
 • je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …);
 • je was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • je hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen;

Specifieke voorwaarden ingevolge coronavirus

Je hebt ook recht op het overbruggingsrecht wanneer je door de coronacrisis je activiteiten onderbreekt in het kader van “Gedwongen onderbreking – gebeurtenis met een economische activiteit”. Je moet dan je activiteit minstens een volledige maand onderbreken.

Daarnaast is er een wetswijziging op komst waarbij je al bij tenminste 7 opeenvolgende kalnderdagen onderbreking ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van het overbruggingsrecht.

Omvang steun

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen:

Financiële steun 

Indien het gaat over een “Gedwongen onderbreking – gebeurtenis met een economische activiteit” waarbij je tenminste je activiteit een maand onderbreekt, kan je tot maximaal 12 maanden een financiële uitkering. Deze bedraagt:

 • zonder gezinslast: € 1.291,69  per maand;
 • met gezinslast: € 1.614,10 per maand.

Indien het zou gaan over een gedwongen onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zal de uitkering variëren tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering.

Dagen onderbreking

zonder gezinslast

met gezinslast

7 tot 13

€ 322,92

€ 403,53

14 tot 20

€ 645,84

€ 807,05

21 tot 27

€ 968,77

€ 1.210,58

28 en meer

€ 1291,69

€ 1.614,10

Gelijkstelling 

Je behoudt maximaal 4 kwartalen je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt weliswaar geen pensioenrechten op gedurende het overbruggingsrecht.

Aanvraagprocedure

Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Andere situaties

Collectieve schuldenregeling

Wie binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling zij, zelfstandige activiteit heeft stopgezet, kan eveneens een beroep doen op het overbruggingsrecht. De periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu

Economische moeilijkheden

Wie door economische moeilijkheden zijn activiteit officieel moet stopzetten, kan in  bepaalde gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Voor meer informatie zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-zet-mijn-zaak-stop-door-economische-moeilijkheden-wat-nu

Faillissement

Wie zijn activiteit gedwongen moet stopzetten door een persoonlijk faillissement of door het faillissement van je vennootschap kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. 

Als je in deze vennootschap zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was, dan moet je kunnen aantonen dat je die functie nog uitoefende op het moment van het faillissement.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu

Gedwongen onderbreking

Wanneer je door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht.  Het moet dan gaan over:

 • een brand;
 • een natuurramp (overstroming, aardbeving);
 • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
 • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
 • een gebeurtenis met economische impact. 

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wat-nu

Laatste nieuws