fbpx
Sociaal statuut van de zelfstandigen : een uitkering bij het overlijden van een gezinslid
21 oktober 2021

De ministerraad heeft op 21 oktober een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot invoering van een rouwuitkering die in overeenstemming is met die welke werknemers en ambtenaren ontvangen.

Concreet voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in de invoering van een uitkering van 85,77 euro per dag gedurende een onderbreking van maximaal tien dagen in geval van overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner van de zelfstandige, van een kind of van een kind dat voor lange duur in een gezin werd geplaatst van de zelfstandige, zijn echtgenoot of samenwonende partner.

Iedere zelfstandige die dit verlof wenst aan te vragen, moet zich uiterlijk op de laatste dag van het jaar volgend op de datum van overlijden tot zijn sociale verzekeringsfonds wenden. Bovendien moet hij een verklaring op erewoord hebben betreffende de dagen van onderbreking van zijn beroepsactiviteit, alsook de naam, de familierelatie en een uittreksel uit de geboorteakte van de overledene.

Bovendien moet de zelfstandige aan de volgende voorwaarden kunnen voldoen:

  • Hij moet de sociale bijdragen hebben betaald gedurende de twee kwartalen die aan het kwartaal van overlijden voorafgingen en gedurende de kwartalen waarin de activiteit werd onderbroken;
  • Hij moet zijn voorlopige sociale bijdragen hebben betaald;
  • Hij moet zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken (de onderbreking moet plaatsvinden in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de laatste dag van het jaar dat volgt op de dag van het overlijden).

De uitkering wordt door het sociale verzekeringsfonds uitbetaald uiterlijk aan het einde van de kalendermaand die volgt op de maand van de onderbreking.

Laatste nieuws