fbpx
Landmeter-expert : bescherming van het beroep en oprichting Orde van landmeters-experten
21 juni 2022

De ministerraad van 13 mei 2022 keurt een voorontwerp van wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten goed.

De landmeters-experten zijn momenteel georganiseerd op basis van federale raden, die reeds verschillende opdrachten uitoefenen die gewoonlijk worden uitgeoefend door een Orde, zoals het inschrijven van leden op het tableau, toezicht op de naleving van de deontologie en uitspraak doen over disciplinaire maatregelen. 

Het voorontwerp van wet omvat de volgende punten:

  • voortaan zullen de landmeters-experten beschikken over een volwaardige Orde met alle organen waarover een Orde of een Beroepsinstituut gewoonlijk beschikt om haar opdrachten uit te oefenen
  • hieronder valt ook de controle die de Orde kan uitvoeren op het gebruik van de gegevens door de landmeter-expert in het kader van zijn activiteiten en waartoe hij toegang zou hebben via een “externe” databank
  • wat de toegang tot een databank betreft, kan de Orde ook optreden als tussenpersoon tussen de verwerkingsverantwoordelijke van de databank en de landmeter-expert
  • ook de werknemers en ambtenaren die het beroep willen uitoefenen en van de daaraan verbonden prerogatieven willen genieten kunnen zich inschrijven op het tableau
  • de inschrijvingsvoorwaarden worden geharmoniseerd
  • toekomstige landmeters-experten moeten een stage volgen
  • er is de mogelijkheid om toegang tot het beroep te krijgen op basis van beroepservaring

Laatste nieuws