fbpx
HR : maatregelen betreffende de arbeidsongeschiktheid van een werknemer en zijn re-integratie
28 juni 2022

De ministerraad van 10 juni 2022 keurt een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende een aantal maatregelen die betrekking hebben op de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn re-integratie, in het kader van de uitvoering van de meerjarenbegroting 2022-2024.

Het voorontwerp van wet voorziet in een vrijstelling om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, en dit driemaal per kalenderjaar. Bedrijven met minder dan 50 werknemers worden hiervan vrijgesteld. Daarnaast wordt een nieuwe procedure ingevoerd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door medische overmacht. Op die manier wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject. Dit voorontwerp van wet voorziet ook in een wijziging van de regeling inzake neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting.

Twee voorontwerpen van wet voorzien in de afwijking van de minimumgrenzen van de duur van de prestaties met het oog op een gedeeltelijke werkhervatting, in het kader van een job met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Het laatste voorontwerp van wet voorziet in een wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Laatste nieuws