fbpx
Architecten : wijzigingen inzake de toegang tot het beroep
16 juni 2023


De ministerraad van 2 juini 2023 keurt twee voorontwerpen van wet goed die respectievelijk de toegang tot het beroep van architect en de verkiezingen binnen de Orde van Architecten moderniseren.

Het eerste voorontwerp van wet heeft in de eerste plaats tot doel de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon te versoepelen en te verduidelijken, om zo tegemoet te komen aan opmerkingen van de Europese Commissie.

Daarnaast biedt het voorontwerp eveneens een rechtsgrond om elke architect die als vastgoedmakelaar werkzaam is, te verplichten over kwaliteitsrekeningen (derdenrekening en rubriekrekening) te beschikken. Banken weigeren op dit ogenblik dergelijke rekeningen te openen omdat die verplichting tot nu toe niet in de wet is opgenomen.

Tot slot wordt ook de omzetting van de richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties verbeterd wat betreft de dienstverrichters die het beroep van architect tijdelijk en incidenteel uitoefenen in België. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een recente tussenkomst van de Europese Commissie.

Het tweede voorontwerp van wet wijzigt de wet van 26 juni 1963 om in het kader van de verkiezingen binnen de Orde van Architecten te verduidelijken wat de doeleinden van de gegevensverwerking zijn, wie de verwerkingsverantwoordelijke is en wat de maximale bewaartermijn van de gegevens is. Met deze aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan een opmerking van de Raad van State.

De minister van Zelfstandigen wordt opgedragen het eerste voorontwerp gedurende een maand te publiceren op het uniek federaal portaal www.business.belgium.be in het kader van de uitvoering van een evenredigheidsbeoordeling.

Laatste nieuws